What's your favorite disguise? [/meta]

posted by letter shredder @ 11:59 a.m. on 1/20/2006

"Great art is about conflict and pain and guilt and longing and love disguised as sex and sex disguised as love..."
                                          -- Lester Bangs, Almost FamousWednesday, October 12, 2005

posted by letter shredder at 5:52 PM

Concocted Emotions #1


Sunken


Sa pagbagsak ng ulan,

bumuhos ang luhang marumi.

Sa kanyang pag-upo roon,

nakita niya ang mundong abala

at parang masaya.

Sumabay ng pagsilip ng buwan

ang pagsiwang ng kinupit na liwanag.

Sa dakong iyon,

sa pagtalungko niya roon,

tumunghay ang lungkot.

Pumunit ang tahimik na pag-iyak.

Pansamantala,

nagmistulang musika ang mga hikbi niya.

Umamot ng kaunting simpatya

sa isipang matagal nang hapo.

Buntunghininga

ang tanging sagot,

sa bawat bakit at ano.

Doon sa kanyang pag-upo,

nakiramay sa kanya ang mga tala.

Yumupyop ang mga sanga

ng mga punong hindi makapagsalita

at hindi makaluha.

Tumahimik ang hangin

at nagbigay galang sa kanyang pamimighati.

Sa maikling sandali, sinikap niyang sairin

ang umaalong lungkot.

Pinilit niyang ipinta

ang ngiting dating nakapagkit.

Tumawad ng kaunti pang sandali.

Ngunit ipinagkait ang saya

na minsan niyang nakilala.

Sa pag-upo niyang iyon,

dinaig ng sakit ang pagkainip.

Naghintay pa siya,

ng aninong nais niyang makita.


Doon sa bandang gitna,

sa may mga damong dinilig ng luha,

hinintay kita.*sino kaya? isyu!*

0 revealed their disguise